Breda satsningar behövs för 100 procent förnybart

Det skriver jag om tillsammans med kollegan Patrik Engström, riksdagsledamot (S) i tidningen Aktuell Hållbarhet med anledning av regeringens budgetsatsningar på energiområdet 2018.

Texten kan du också läsa här nedan.

Förnybar energi och en effektiv energianvändning är viktiga komponenter i klimatomställningen. Regeringen har satt ett tydligt mål om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. Men det behövs bättre förutsättningar för investeringar i förnybar energi, energiteknik och energieffektiviseringar, skriver riksdagsledamöterna Åsa Westlund (S) och Patrik Engström (S).

Annons:

Att nyttja resurser, även energi, på ett effektivt sätt är grunden för hållbar tillväxt och utveckling. En effektiv energipolitik ska bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft, forma ramar för en effektiv och hållbar energianvändning och skapa en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg inverkan på hälsa, miljö och klimat.

Genom energiöverenskommelsen som undertecknades av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet har långsiktiga mål för energipolitiken satts. Det handlar om 50 procent effektivare energianvändning till år 2030 och 100 procent förnybar elproduktion till år 2040.

Nu pågår arbetet med att genomföra energiöverenskommelsens olika delar, redan har riksdagen klubbat en historisk ökning av förnybar energi när elcertifikatsystemet utökades och förlängdes. Regeringen har också prioriterat energi i statens budget med satsningar på 850 miljoner kronor i energiområdet. Detta omfattar bland andra förstärkt solcellssatsning, nytt stöd till de kommuner som satsar på vindkraft och ökade resurser för energieffektivisering i näringslivet och i det offentliga.

Sverige har goda förutsättningar för förnybar elproduktion och det är rimligt att Sverige är nettoexportör av elektricitet även på sikt.

Vi kan dessvärre konstatera att oppositionen avvisar flera av regeringens satsningar på energiområdet. Framför allt handlar det om regeringens satsningar som har med förnybar energiproduktion att göra. Oppositionens huvudargument är att man hänvisar till att marknaden ska lösa våra gemensamma energiutmaningar. Detta håller inte.

Men det är inte bara inom energipolitiken som oppositionen väljer att dra ner resurserna. Inom klimatpolitiken vill Moderaterna ta bort en av regeringens viktigaste klimatsatsningar – klimatklivet som regeringen nu väljer att utöka och förlänga. Moderaterna säger också nej till industriklivet som är en ny klimatreform med syfte att förbereda den svenska industrin i omställningen mot noll-utsläpp av växthusgaser. Om Moderaterna fick genomslag för sin politik vore det dåligt för både klimatet och industrin.

Sverige har ambitiösa mål för energi- och klimatomställningen. Det är bra. Men utan en framåtsträvande och bred politik kommer våra gemensamma och överenskomna mål att enbart förbli just mål och inte den verklighet som vi vill åstadkomma.

Åsa Westlund (S), riksdagsledamot från Stockholms län

Patrik Engström (S), riksdagsledamot från Dalarna