Vi vill gynna vindkraften till havs

Idag skriver Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan, Miljöpartiets energitalesperson Lise Nordin och jag i Ny Teknik om planerna på att slopa anslutningsavgifterna för havsbaserad vindkraft.

Du kan också läsa här nedan:

Vi vill gynna vindkraften till havs

Sverige har ett ambitiöst blocköverskridande energipolitiskt mål om att vi ska ha 100 procent förnybar elproduktion 2040. Vår politik ska främja utveckling och ge de långsiktiga förutsättningar som krävs för progressiva investeringar från den privata och offentliga sektorn.

Vi har goda förutsättningar för vindkraft, både på land och till havs. Vår utgångspunkt är klar: Sverige ska vara ett föregångsland i omställningen till ett modernt och hållbart samhälle. Vi ser att ekonomisk tillväxt och hållbarhet går hand i hand och vi är övertygade om att en omställning till förnybar energi kommer att skapa nya jobb i vårt land och exportmöjligheter.ADTECH GmbH (Master default)

När vi regeringspartier slöt en överenskommelse om svensk energipolitik med Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna sommaren 2016 så gick svensk energipolitik in i en ny historisk fas. Vi är överens om att vi är på väg mot 100 procent förnybar el, och vi levererar ny politik och nya regler i högre takt än på decennier. Därför gav regeringen i nyligen Energimyndigheten ett nytt uppdrag om havsbaserad vindkraft.

Myndigheten ska ta fram förslag på hur vi kan avskaffa avgifterna för anslutning till stamnätet för havsbaserade vindkraftparker. På så sätt kommer vi ge vindkraft till havs bättre ekonomiska förutsättningar.

Vi tar oss nu an den havsbaserade vindkraften för att förbättra dess möjligheter att slå igenom. Eftersom havsbaserad vindkraft kräver undervattenskablar är kostnaden för anslutning till stamnätet normalt betydligt större än för motsvarande anläggningar på land. Flera länder runt Östersjön erbjuder också betald nätanslutning. För att skapa mer likvärdiga villkor anser vi att anslutningsavgifterna till stamnätet för havsbaserad vindkraft ska slopas.

Den havsbaserade vindkraften har många fördelar. Ett vindkraftverk baserat till havs kan ha mycket större kapacitet än ett på land. Havsbaserad vindkraft orsakar dessutom mindre visuella och ljudmässiga intrång än landbaserad vindkraft eftersom lokalisering normalt sker på längre avstånd från bebyggelse.

Sverige har en lång kust med goda förutsättningar för havsbaserad vindkraft. Sådan vindkraft har egenskaper som kan vara gynnsamma för elsystemet i sin helhet: Den har generellt en högre effekttillgänglighet än vindkraft på land och har potential att främst byggas ut i södra delarna av Sverige där också efterfrågan på el är som störst.

Elproduktionen i framtidens elsystem kommer att bestå av både storskalig och småskalig produktion, och den kommer att bestå av flera olika kraftslag. Vindkraften är sedan ett årtionde tillbaka på stark frammarsch men det har främst skett på land. Nu är det dags att ge bättre förutsättningar för vindkraft till havs.

Därför är det viktigt för oss att vi fortsätter utveckla vår politik och våra regelverk så att de stödjer den omställning vi vill ha. Teknik- och policyutveckling måste gå hand i hand.

Ibrahim Baylan (S), samordnings- och energiminister

Lise Nordin (MP), energipolitisk talesperson

Åsa Westlund (S), riksdagsledamot