Energidebatt i riksdagen- oklart om solceller och biogas

Igår deltog jag i en budgetdebatt i riksdagen för första gången. Jag inledde debatten med mitt anförande nedan.

Det budgetförslag som S, MP och V står bakom har ju fallit efter att Sverigedemokraterna och högeralliansen röstat igenom de sistnämndas budgetförslag.

Budgetdebatten äger alltså rum i ett allvarligt läge för Sverige. Sverigedemokraterna har lovat att fälla varje budget som inte är i enlighet med deras invandringspolitik. Därmed förändrar de helt den svenska traditionen som ytterst grundar sig på att man inte fäller en regering eller dess budget om man inte har ett samlat regeringsalternativ. Detta förändrar svensk politik i grunden. Och det är anmärkningsvärt att de borgerliga partierna inte verkar ta in detta. Jag fick anledning att ta upp detta i mitt replikskifte med Pernilla Gunther (KD) senare i debatten.

Men mitt fokus i debatten var behovet av en Energikommission. Dels behöver vi blocköverskridande, stabila överenskommelser på energiområdet. Dels svarar inte den överenskommelse som högeralliansen har om energin på de frågor och krav som verkligheten kräver svar på.

Om detta handlade också mitt replikskifte med Cecilie Tenfjord-Toftby (M).

Som väntat var det ingen av företrädarna för de borgerliga partierna som yppade ens något litet ord av självkritik om bristen på styre av Vattenfall under deras regeringsperiod. Detta trots att Nuon hittills kostat skattebetalarna hela 53 miljarder kr.

I mitt anförande efterlyste jag också svar på om alliansen sviker sitt vallöfte om 50 miljoner mer till solceller. Jag ville ha ett tydligt besked till de 3600 personer och företag som står i kö för att få ett bidrag till solceller. Men inga tydliga besked gavs, inte heller när Miljöpartiets Lise Nordin föredömligt pressade de olika företrädarna i debatten. Istället blev det undvikande formuleringar som gick ut på att man kanske kunde ta en del av anslaget till biogas för att finansiera solceller…. Något som uppmärksammats av branschen.

Själv ser jag fram emot fler debatter i kammaren.

Läs gärna själva eller titta på energidebatten här.

Mitt anförande kan du också läsa här:

Herr talman,

Vi Socialdemokrater vill att Sverige ska vara en global förebild i hållbar utveckling. Jobben måste bli fler och arbetslösheten mindre. Sverige ska ha en välfärd att lita på och en skola som är i internationell toppklass. Inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska. Sverige ska vara ett land som håller ihop och som präglas av jämlikhet.

Den budgetproposition som grundar sig på den här inriktningen har i kammaren röstats ned av de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna, som istället har ställt sig bakom ett alternativ som fortsätter på en väg som väljarna sa nej till vid valet den 14 september.

Så när det gäller utgiftsområde 21 Energi har vi som står bakom budgetpropositionens förslag – Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet – därför valt att lämna ett särskilt yttrande.

Herr talman

Energipolitiken är en viktig del i byggandet av ett hållbart samhälle. Jobben och välfärden i Sverige är beroende av att det finns en god och tillförlitlig tillgång till el till konkurrenskraftiga priser. Vår möjlighet att klara klimatet är beroende av att vi ställer om till ett mer hållbart energisystem. Den omställningen är i sin tur också en förutsättning för vår konkurrenskraft och vår möjlighet att utveckla och behålla välfärd och jobb i Sverige.

Och vårt utgångsläge är gott. Sverige har bättre förutsättningar än de allra flesta för att bygga ut förnybar energi genom vår goda tillgång till vatten, vind och skog. Därför har vi goda möjligheter att på sikt nå den ambition som samarbetsregeringen har om 100 procent förnybar energi.

Idag ser vi tyvärr en stor osäkerhet hos de företag som skulle kunna investera i energisystemet.

Herr talman

Det beror på att det saknas en blocköverskridande överenskommelse i energifrågan, och att det därför inte finns långsiktiga spelregler.

Samarbetsregeringen vill därför ha en energikommission för att skapa en långsiktigt hållbar energiöverenskommelse. För regeringspartierna är ingången i en sådan kommission att kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering.

Det behövs också en energikommission för att den överenskommelse de borgerliga partierna har på energiområdet inte svarar på de utmaningar som verkligheten kräver svar på. Låt mig ta ett par exempel.

  • Vi rör oss ifrån ett energisystem som nästan helt byggt på stora centrala produktionskällor som matar ut kraft till användarna. Energisystemet fylls med mer småskalig produktion, med stora delar väderberoende produktion och med aktivare kunder.

 

  • Kostnaderna för vindkraft och solkraft har minskat kraftigt. Det är tydligt att det i dagsläget – med rådande marknadsförutsättningar – inte finns någon aktör på marknaden som är intresserad av att investera i ny kärnkraft.

 

  • Många av de största utmaningarna handlar inte om produktionen, utan om att anpassa elnäten efter nya produktionssätt och att göra det möjligt för kunderna att bli mer aktiva och mer flexibla i sin användning.

 

  • I detta läge är effektfrågan – hur säkerställer vi att vi har ett energisystem där det finns el och värme även kalla vinterdagar när det inte blåser? Extra viktig för oss politiker. Det har redan börjat talas om att effektreserven – som enligt beslut här riksdagen – ska fasas ut 2020, kan behöva förlängas. Men på sikt handlar detta om betydligt mer än effektreserven.

 

  • Och hur ska energimålen för 2030 egentligen implementeras och vad händer med elcertifikatsystemet efter 2020?

När de borgerliga partierna hänvisar till sin energiöverenskommelse är det viktigt att komma ihåg att den saknar svar på de frågor vi står inför.

Jag hoppas att Energikommissionen blir ett viktigt verktyg för att förstå den snabba utveckling som sker och för att i samförstånd vidta de åtgärder som krävs för att utveckla energisystemet.

Herr talman

Jag hoppas de borgerliga partierna idag kommer att uppvisa någon liten självkritik när det gäller Vattenfall. Nuon har hittills kostat skattebetalarna runt 56 miljarder kronor.

Det är bra att samarbetsregeringen nu tar ett helhetsgrepp om Vattenfall och styrningen av bolaget. Vattenfall ska vara ledande i omställningen till en högre andel förnybar energi.

Jag ser också fram emot några svar här idag.

Det har till exempel förekommit olika besked om vad som gäller för anslaget energiteknik. Sviker ni Annie Lööfs löfte om 50 extra miljoner som hon utlovade i augusti? Vad är de borgerliga partiernas besked här idag till de 3600 företag och privatpersoner som står i kö för att investera i solceller? Är pengarna slut? Eller tillför ni några nya i den här budgeten? Och varifrån plockar ni dem i så fall?

Det är många aktörer som vill ha ett tydligt besked och som hade välkomnat samarbetsregeringens ökade satsning på stöd till solceller.

Herr talman

Slutligen vill jag bara säga två saker. För det första att den budgetproposition som röstades ned av de borgerliga partierna tillsammans med Sverigedemokraterna innehöll en stor satsning på klimatstöd till landets kommuner. En satsning som bland annat kunde ha använts till energieffektivisering eller laddstolpar.

För det andra är det bra att vi tycks ha en bred samsyn om att genomföra skattereduktionen för mikroproducenter för el. Jag välkomnar också att regeringen kommer att följa upp och utvärdera skattereduktionen i syfte att göra systemet så enkelt och bra som möjligt.

Tack för ordet och jag ser fram emot att höra er andra tala.